Betegjogok - jogsegélyszolgálat

A pszichiátriai betegek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat és jogsegély szolgáltatás nyújtásának lehetőségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. (154.) törvény szabályozza. Ebben a törvényben részletesen megtalálhatók az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételei, színvonalának garanciái, valamint a betegjogok érvényesítésének, jogsegélyszolgálat nyújtásának módjai is.

Ezt a jogsegély tájékoztatót kérdés-felelet formájában szerkesztettük. Így nem muszáj elolvasni az egészet, elég csak azt a részt, amely felkeltette az érdeklődését vagy amelyikre jelen pillanatban szüksége van. Az adott kérdésre kattintva egy lenyíló ablakban olvashatja a válaszokat.

A Betegjogok összefoglalónkat Ön akár le is töltheti az oldal alján található Letöltés gombra kattitnva.

A pszichiátriai betegek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok

A pszichiátriai betegek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. (154.) törvény szabályozza. Ebben a törvényben részletesen megtalálhatóak az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételei, színvonalának garanciái is.

Milyen jogaim vannak?

Az egészségügyi ellátáshoz való jog (6-9. §)

Jogom van az egészségügyi állapotom által indokolt, megfelelő és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. Megkülönböztetés nélküli az ellátás, ha nem történik hátrányos megkülönböztetés társadalmi helyzet, származás, nemzetiség, vallás, politikai nézet, kor, nem, családi állapot, szexuális irányultság, testi vagy értelmi fogyatékosság stb. alapján.
A kezelőorvosom által megállapított bármely diagnózissal vagy terápiával, vagy az egészségügyi intézményből, kórházból tervezett elbocsátásommal vagy más egészségügyi intézménybe történő beutalásommal kapcsolatban kérhetem, hogy más orvos is vizsgáljon meg, s mondja el ezzel kapcsolatos véleményét.

Az emberi méltósághoz való jog (10. §)

Emberi méltóságomat minden esetben tiszteletben kell tartani. Ellátásom során – tekintettel szeméremérzetemre – csak a szükséges időre és csak a feltétlenül szükséges mértékben szabad ruházatom eltávolítani, úgy, hogy csak a bajmegállapítást és gyógyítást végző betegellátók lehetnek jelen. Az emberi méltóság magában foglalja a személyes használati tárgyak használatát, saját ruházat viselését, továbbá az emberi hangon és módon való kezelést.

Kapcsolattartáshoz való jog (11. §)

Jogom van más személyekkel akár írásban, akár szóban ellenőrzés nélkül kapcsolatot tartani és látogatókat fogadni a házirend által megadott időpontokban. Jogom van megtiltani, hogy gyógykezelésem tényét, vagy a gyógykezelésemmel kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárjanak. E kérésemtől orvosom csak akkor tekinthet el, ha közeli hozzátartozóm vagy a gondozásomra kötelezett személy kéri, és a gondozásom érdekében ezen információk kiadására feltétlenül szükség van.
Pszichés krízishelyzetemben jogom van arra, hogy az általam megjelölt személy mellettem tartózkodjon a kórház szabályzatában szereplő feltételekkel és költségtérítés mellett. Jogom van a vallási meggyőződésemnek megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásra, és vallásom szabad gyakorlására.

Tájékoztatáshoz való jog (13. §)

Jogom van arra, hogy számomra is érthető formában – figyelembe véve életkoromat, iskolázottságomat és lelkiállapotomat – részletes tájékoztatást kapjak egészségi állapotomról, a javasolt vizsgálatokról, azok időpontjáról, ellátásom folyamatáról és várható kimeneteléről. Ezzel kapcsolatosan további kérdéseimre is választ kérhetek.
Jogom van megismerni az egyes vizsgálatok eredményét, illetve megtudni a várttól eltérő eredmény feltételezett, vagy bizonyított okait.
Jogom van megismerni az ellátásomban közvetlenül közreműködő személyek neveit, szakképesítését és beosztását.

Egészségügyi dokumentum megismeréséhez való jog (24. §)

Jogom van a rám vonatkozó egészségügyi adatokat már a gyógykezelésem során megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni. Saját költségemre erről másolatot is kérhetek, melyet kötelesek kiadni részemre. (Ezt részletesen az 1997. évi XLVII. (47) törvény 7. §-a szabályozza.) Az egészségügyi intézményből történő elbocsátásomkor zárójelentést kell kapnom.
Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogom orvos (de csakis orvos) által korlátozható, ha alapos okkal feltételezhető, hogy ezen dokumentáció megismerése gyógyulásomat nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené. Ezt a korlátozást azonban az orvosnak dokumentálnia kell, hogy törvényes képviselőm/közvetlen hozzátartozóm, vagy a betegjogi képviselő megítélhesse annak indokoltságát. (193. §)

Orvosi titoktartáshoz való jog (25. §)

Jogom van ahhoz, hogy az egészségügyi ellátásomban részt vevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adataimat bizalmasan kezeljék. Jogom van arról nyilatkozni, hogy a betegségemről, annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, és kinek nem. Jogom van ahhoz, hogy vizsgálatomra és kezelésemre olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt csak a legszükségesebb betegellátó személyzet láthassa, hallhassa.

Mik a kötelezettségeim?

Köteles vagyok tiszteletben tartani az egészségügyi intézmény házirendjét. Köteles vagyok az ellátásomban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni. Így például: tájékoztatni őket mindarról, ami szükséges a kórisme (diagnózis) megállapításához, a megfelelő kezelési tervelkészítéséhez (korábbi betegségekről, gyógykezelésekről, gyógyszerszedésről stb.)
Feltétlenül tájékoztatnom kell őket esetleges fertőző betegségeimről is.
Hozzátartozóimmal együtt köteles vagyok más betegek és az egészségügyi dolgozók jogait tiszteletben tartani.

Elhagyhatom-e a kórházat, ha nem kívánok tovább ott maradni?

A pszichiátriai kezeltek két fő csoportba oszthatók: azokra, akik önkéntesen pszichiátriai kezelésen vesznek részt, és azokra, akik sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés alatt állnak. (199-200. §). Ha önkéntes gyógykezelés alatt állok, kérelmemre az egészségügyi intézményt elhagyhatom.

Önkéntes pszichiátriai kezelés alatt állok? (197-198. §)

Önkéntes pszichiátriai kezelt vagyok, ha egyetértettem azzal, hogy a pszichiátriai intézménybe jöjjek, s felvételem előtt a kezelésbe írásban beleegyeztem. Ha önkéntes beteg vagyok, jogom van bármikorelhagyni a kórházat.
Csak abban az esetben tilthatják meg eltávozásomat, ha a pszichiáterem szerint a gyógykezelésem során veszélyeztető magatartást tanúsítottam, s ezért szerinte szükséges az intézeti gyógykezelésem. Ebben azesetben 3 napon belül a bíróság fog dönteni arról, hogy vajon ténylegesen igaza van-e a pszichiáteremnek. Ha a bíróság úgy dönt, hogy szükséges a gyógykezelésem, akkor kötelezőgyógykezelés alatt álló beteggé minősülök.

Mi alapján kerülhet valaki „sürgősségi gyógykezelés” alá? (199. §)

Ez általában úgy történik, hogy viselkedésem miatt valaki orvost hív hozzám, s ez az orvos úgy véli, hogy pszichés állapotom vagy szenvedélybetegségem következtében közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsítok, s ez csak az azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el. Ilyenkor ez az orvos intézkedik az intézetbe való szállításomról. Általában ez mentővel történik, és ha szükségesnek látja, rendőri segítséget is igénybe vehet.
Az egészségügyi intézménybe kerülésem után a bíróság 72 órán belül határoz arról, hogy indokolt volt-e a beszállítás, s el kell-e rendelni a kötelező intézeti gyógykezelést. Ha igen, akkor sürgősségi gyógykezeltből kötelező gyógykezeltté válok.

Hogy minősíthetnek még kötelező gyógykezeltté? (200. §)

Előfordulhat, hogy a bíróság már a pszichiátriai intézetbe kerülésem előtt elrendeli a kötelező intézeti gyógykezelésemet. Ezt akkor teheti meg, ha pszichiátriai megbetegedésem vagy szenvedélybetegségem miatt veszélyeztető magatartást tanúsítok, de sürgősségi gyógykezelésem nem indokolt.

Mit jelent a „veszélyeztető magatartás”? (188. § b) bek.)

A veszélyeztető magatartás az, ha a beteg – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt.

Mit jelent a „közvetlen veszélyeztető magatartás”? (188. § c) bek.)

A közvetlen veszélyeztető magatartás az, ha a beteg – pszichés állapotának hirtelen fellépő zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.

Hogyan kerülhetek ki a pszichiátriai intézetből, ha kötelező gyógykezelés alatt állok?

Erre csak akkor kerülhet sor, ha az orvos vagy a bíróság úgy látja, hogy intézeti gyógykezelésem a továbbiakban nem indokolt.

Mi a bíróság szerepe, mi az a bírói meghallgatás?

A bíróság azért van, hogy független fórumként elbírálja, szükséges-e az intézeti gyógykezelésem. Ahhoz, hogy a bíróság körültekintően dönthessen, alaposan ismernie kell az ügyemet. Ezért ezzel kapcsolatosan meghallgatja a kezelőorvosomat, a pszichiáter szakértőt, s engem is, s csak ezután dönt. A meghallgatást általában a pszichiátriai intézményben tartják, pl. egy orvosi szobában. Rajtam és a bírón kívül ott lesz még a jegyzőkönyvvezető, aki a meghallgatás során jegyzetel, majd leírja a határozatot. Ott lesz az intézet képviselője, aki lehet a kezelőorvosom is. És természetesen ott lesz a képviselőm, gondnokom, meghatalmazott képviselőm vagy ügygondnokom.

Szükségem lesz-e a meghallgatás során valakire, aki képviseli az érdekeimet?

Igen, képviselhet a törvényes képviselőm (ha van ilyen) vagy a gondnokom. Ha ilyen nincs, akkor meghatalmazhatok egy ügyvédet vagy a betegjogi képviselőt. Ha egyiket sem kívánom meghatalmazni, akkor a bíróság a képviseletemre ügygondnokot rendel ki.

Mi történik majd a meghallgatáson?

A meghallgatáson általában először engem kérdez a bíró. Leírja nevemet, adataimat, megkérdezi hogy érzem magam, s egyetértek-e a gyógykezelésemmel. Ezek után orvosomat kérdezi meg, majd a független szakértő véleményét ismerteti (ha jelen van a szakértő, akkor természetesen személyesen számol be). Végül a képviselőmet kérdezi meg, szerinte mi szolgálja jobban az érdekeimet. Ezután a bíróság határozatot hoz (ez idő alatt ki kell menni a helyiségből), amit utána előttünk ismertet. A legvégén megkérdez engem és a képviselőmet, kívánunk-e a határozat ellen fellebbezni.

Hogy dönthet a bíróság, ha önkéntes gyógykezelt vagyok?

Az önkéntes betegeknek két csoportja van. Az elsőbe a cselekvőképes betegek, a második csoportba pedig a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen betegek tartoznak. A második csoportbatartozó betegeknek általában van gondnokuk.
Azért fontos ezt tudnom, mert ha cselekvőképes beteg vagyok, akkor kérnem kell, ha azt akarom, hogy a bíróság az intézeti gyógykezeltségem indokoltságát megvizsgálja.
Kérelmemről orvosom haladéktalanul értesíti a bíróságot. A bíróság pedig a kérelem odaérkezésétől számított 72 órán belül megvizsgálja, hogy az önkéntes gyógykezelés feltételei fennállnak-e. Ha a gyógykezelés nem indokolt, elrendeli elbocsátásomat. De határozhat úgy is a bíróság, hogy szükséges a kötelező intézeti gyógykezelésem.

Hogy dönthet a bíróság, ha sürgősséggel (mentővel) hoztak be az intézetbe, akaratom ellenére?

Felvételemet követően az intézet vezetője 24 órán belül értesíti a bíróságot. A bíróság az értesítés kézhezvételétől számított 72 órán belül dönt arról, hogy indokolt volt-e a beszállítás, és szükséges-e az intézeti gyógykezelésem. Ha igen, akkor elrendeli kötelező intézeti gyógykezelésem. Ha úgy látja, nem volt indokolt, akkor elrendeli az intézetből való elbocsátásomat.

A betegjogi képviselő szerepe

A betegjogi képviselő az a személy, akihez fordulhatok, ha valami sérelem ért, ő az, aki ellátja a betegek jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében. Segít a panaszok megfogalmazásában és kezdeményezheti is azok vizsgálatát. Minden kórházban hetente legalább egy alkalommal (meghatározott időben, ami ki van függesztve az intézményben) lehet felkeresni. Ha további kérdése van, vagy szeretné felvenni a kapcsolatot egy olyan független szervezettel, amely a pszichiátriai visszaélésekkel, sérelmekkel foglalkozik, keressen meg minket írásban vagy telefonon!

Fel

Nemzetközi kiadványok - a pszichiátria ismeretlen arca

Átfogó jelentések a pszichiátria társadalmi hanyatlásban betöltött szerepéről

fuzetek716226

A tájékoztatás létfontosságú része bármely kezdeményezésnek, amely a társadalmi hanyatlás visszafordítását célozza. A CCHR - mint a mentális egészségügy nemzetközi megfigyelő szervezete - nagyon komolyan veszi ezt a felelősséget. Internetes oldalunk, DVD-ink és kiadványaink széleskörű terjesztésének köszönhetően egyre több emberhez - páciensekhez, családokhoz, orvosokhoz, egészségügyi és jogi szakemberekhez, törvényalkotókhoz - jutnak el a pszichiátriával kapcsolatos igazságról szóló információk, valamint a tények azokról a hatékony lépésekről, amelyek bizonyítják: lehet és kell is tenni valamit ezzel kapcsolatban.

Kiadványaink – amelyek 15 nyelven elérhetők bemutatják a pszichiátria káros hatását a gyermekek gyógyszerezése, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a „drogrehabilitáció”, az erkölcsök, az idősgondozás, a vallás területén és más témákban.

A letölthető kiadványaink olvasásához az ingyenes Acrobat Reader szoftver szükséges. Ha ezzel nem rendelkezik, akkor az alábbi képre kattintva töltheti le.

Adobe Acrobat Reader letöltése


 
 
Powered by Phoca Download

Friss hírek

Thumbnail  Az iskola és a társadalmi nyomás húzza le a fiatalok mentális állapotát, derül ki a WHO által közzé tett felmérésből. Megoldást viszont aligha jelentene az, ha gyógyszerfüggővé tennénk a jövő...
Thumbnail Fegyelmezőeszközként használt pszichiátriai szerek és megrövidített életek: a kórházakban és idősek otthonaiban meglepően gyakran választják ezeket a szereket valódi gondozás helyett. Éppen a...
Thumbnail Vizes padló és pszichiátriai szerek okozhatták a halálát annak a fiatalembernek, akit tavaly december végén vesztette életét egy budapesti kórházban.    A fiatalembert decemberben agresszív viselkedés...
Thumbnail A pszichiátriákon már csak testi kivizsgálás után vesznek fel új betegeket, derült ki az EMMI által kiadott új pszichiátriai eljárásrendből. Ha mindig ilyen módon működne a pszichiátria, sokkal...
Thumbnail  A bajai családapa 2016-ban lett lítiummérgezés áldozata. A lítiumot feszültségre és alvászavarra írták fel neki, ám a szer ellenőrizetlenül addig halmozódott fel a testében, amíg a férfi súlyos...
More inFriss hírek